SƠ ĐỒ TẠO TRẠNG THÁI NÉN BỚT PHOTON HAI MODE

A diagram to generate two-mode photon-subtracted squeezed states
Nơi đăng: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học), Số: 20(03), Trang: 13, Năm: 2016, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Tăng cường độ rối của trạng thái rối gần đây nổi lên như một vấn đề hấp dẫn bởi đó là giải pháp đầu tiên để hiện thực hóa lý thuyết thông tin lượng tử. Một trong những giải pháp cho vấn đề này là bớt photon ra khỏi trạng nén hai mode. Chúng tôi tiếp tục phát triển hướng nghiên cứu này bằng cách đưa ra và phân tích sơ đồ tạo trạng thái nén bớt photon hai mode sử dụng thiết bị tách chùm kết hợp với phép đo điều kiện trên máy đếm photon. Tính khả thi của sơ đồ sẽ được kiểm tra thông qua việc khảo sát độ tin cậy của trạng thái tạo thành so với trạng thái lý thuyết mong muốn. Hơn nữa, xác suất thành công tương ứng cũng được đánh giá trong mối tương quan với độ tin cậy nhằm đưa ra sự định hướng cho thực nghiệm về việc lựa chọn các thông số của thiết bị một cách thích hợp.

Từ khóa: bớt photo; độ tin cậy; xác suất thành công; thiết bị tách chùm; bộ chuyển đổi tham số không suy biến; máy đếm photon

Abstract:

Recently, entanglement level improvement in an entangled state has emerged as a fascinating topic, for it is the first solution tothe realization of the quantum information theory. One solution to this problem is to subtract photons from a two-mode squeezed state. In this article, we continue to develop this approach by proposing and analyzing a diagram for the two-mode photon-subtracted squeezed state using beam splitters combined witha condition measurement from photon-detectors. The feasibility of the diagram is to be checked through an investigation into the reliability of the generated state relative to the desired state. Moreover, the corresponding success probability is also evaluated in correlation with the reliability in order to give directions for experimenting proper choices of equipment parameters.

Keywords: bớt photon; độ tin cậy; xác suất thành công; thiết bị tách chùm; bộ chuyển đổi tham số không suy biến; máy đếm photon.