GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG THAM VẤN NGHỀ TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG

VOCATIONAL GUIDANCE THROUGH VOCATIONAL COUNSELLING IN SCHOOL
Nơi đăng: KY Hội thảo quốc tế Tâm lý học đường, Số: , Trang: , Năm: 2016, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Giáo dục hướng nghiệp là một trong những nhiệm vụ quan trọng ở trường phổ thông. Mục đích chủ yếu của giáo dục hướng nghiệp là phát hiện, bồi dưỡng tiềm năng sáng tạo của cá nhân; giúp họ hiểu mình và hiểu những yêu cầu, đặc điểm của nghề; chuẩn bị cho họ sự sẵn sàng tâm lý đi vào những nghề; trên cơ sở đó đảm bảo sự phù hợp nghề cho mỗi cá nhân. Có nhiều con đường giáo dục hướng nghiệp ở trường phổ thông trong đó có tham vấn nghề; Con đường này không những giúp học sinh đánh giá đúng năng lực, hứng thú của bản thân mình và đặc điểm nghề, mà còn trợ giúp các em giải quyết những khó khăn, căng thẳng, mâu thuẫn nảy sinh trong quá trình chọn nghề. Tuy nhiên, hiện nay ở trường phổ thông, giáo viên vẫn còn khó khăn, lung túng khi triển khai giáo dục hướng nghiệp thông hoạt động tham vấn nghề. Trong bài viết này, tác giả làm rõ một số đặc điểm về giáo dục hướng nghiệp thông qua hoạt động tham vấn nghề cũng như đề xuất quy trình thực hiện nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả trong công tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh. 

Abstract:

Vocational guidance is one of the important tasks in schools. The main purposes of career guidance are to discover and foster the creative potential of individuals; to help them understand themselves and understand the characteristics and requirements of professions; to provide them with the willingness to for enter a job, thus, promoting the job matching for each  individual. There are many ways of career guidance in schools, including vocational counseling; this way not only helps students develop better self-awareness and undertend job    characteristics, but also help them resolve the difficulties, tensions, conflicts arising in the process of choosing a career. However, todays high school teachers are encountering many difficulties when implementing career guidance through vocational counseling program. In this article, the author clarifies some of the characteristics of vocational  guidance through vocational counseling as well as propose the process to improver the competencies and efficiencies of vocational guidance for schools.