Hệ tư tưởng: nguồn gốc, nội hàm

Ideology: The origin and connotation
Nơi đăng: TC Thông tin khoa học xã hội, Số: 02, Trang: 26-33, Năm: 2016, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.