QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN CẦU KÈ TỈNH TRÀ VINH

Management of environmental protection education in high schools of Cau Ke district, Tra Vinh province
Nơi đăng: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học), Số: 22(01).2017, Trang: 93, Năm: 2017, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh trong các nhà trường phổ thông là một trong những biện pháp tích cực, có ý nghĩa to lớn đối với việc xây dựng và bảo vệ môi trường sống. Để đạt được mục tiêu giáo dục và đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh ở các trường trung học phổ thông(THPT) trở thành một yêu cầu cấp thiết nhằm tăng cường hiểu biết của học sinh đối với thế giới tự nhiên và đời sống xã hội. Trên cơ sở phân tích thực trạng quản lý giáo dục bảo vệ môi trường ở các trường THPT huyện Cầu Kè tỉnh Trà Vinh, từ đó đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường nhằm góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện cho học sinh ở các trường THPT huyện Cầu Kè tỉnh Trà Vinh.

Từ khóa: quản lý; quản lý giáo dục; bảo vệ môi trường; giáo dục môi trường; biện pháp quản lý.

Abstract:

Raising awareness about environmental protection for students in high schools is one of the positive measures which has great significance for the construction and protection of the living habitat. To achieve the goals of education and training for the comprehensive development of Vietnamese people, environmental education for high school students has become an urgent requirement to enhance students' knowledge of the natural world and social life. Based on an analysis of the status quo of management for environmental protection education in the high schools in Cau Ke district, Tra Vinh province, the article proposes some measures to manage educational activities for environmental protection in order to enhance the efficiency of comprehensive education for high school students in Cau Ke district, Tra Vinh province.

Keywords: management; education management; environmental protection; environmental education; management measures.