ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MÔN LỊCH SỬ THEO HƯỚNG HÌNH THÀNH NĂNG LỰC HỌC SINH

Nơi đăng: Nghiên cứu khoa học giáo dục. Thực trạng và giải pháp đổi mới, Số: , Trang: 317-323, Năm: 2016, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Xây dựng chương trình giáo dục môn lịch sử dựa vào những tiêu chuẩn mới, hiện đại là xu thế tất yếu đang được quan tâm thực hiện. Trong xu thế đó việc phát triển chương trình theo quan điểm hình thành năng lực người học là một chiến lược hết sức ý nghĩa trong quá trình thực hiện đổi mới giáo dục phổ thông theo hướng chuẩn hóa, phù hợp với nhu cầu của xã hội. Thực tế, kết quả dạy và học lịch sử trong những năm qua cho thấy giáo dục dựa vào năng lực và việc phát triển chương trình giáo dục môn lịch sử theo hướng tiếp cận năng lực học sinh có vai trò, ý nghĩa thực tiễn quan trọng.