MỘT SỐ BIỆN PHÁP TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Some methods creating learning interest for students in teaching history in high school
Nơi đăng: tạp chí khoa học và giáo dục trường đại học sư phạm, đại học đà nẵng, Số: ISBN1859 - 4603, Trang: 131-134, Năm: 2017, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Trong giảng dạy lịch sử, việc tạo hứng thú học tập cho học sinh có ý nghĩa quan trọng nhằm góp phần nâng cao hiệu quả học tập của học sinh. Tuy nhiên, thực tiễn những năm gần đây cho thấy chất lượng dạy học nói chung và chất lượng dạy học môn Lịch sử nói riêng còn chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội. Đó là kết quả tác động của nhiều yếu tố, trong đó có việc học sinh ít hứng thú đối với môn Lịch sử. Việc nắm vững được quan niệm, ý nghĩa cũng như biện pháp tạo hứng thú học tập cho học sinh trong DHLS là một trong những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng của giờ học lịch sử, phát triển năng lực tư duy, sáng tạo và phát huy tính tích cực của học sinh.

Abstract:

In teaching history, creating interest in learning for students has important meaning which contributes to improving the efficiency of students in learning. However, the reality in recent years shows that the quality of teaching in general and teaching history in particular is still low and it does not meet the requirements of social development. It is a result of many factors, including that not many students are interested in History. Having thorough grasp of conception, meaning and methods of creating interest for students is one of the ways to improve the quality in history lessons, to develop thinking capacity, and to promote their positivity.