ỨNG DỤNG PHẦN MỀM PREZI TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH

Applying Prezi in teaching history at high shool according to the trend of promoting studen't positivity
Nơi đăng: tạp chí khoa học và giáo dục trường đại học sư phạm, đại học đà nẵng, Số: ISSN1859 - 4603, Trang: 88-92, Năm: 2016, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.