Thực trạng nhu cầu phát triển chương trình dạy học môn giáo dục học theo tiếp cận năng lưc của sinh viên trường Đại học sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Nơi đăng: Hội thảo "Nghiên cứu khoa học của sinh viên bag cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc" năm 2016, Số: , Trang: 226-235, Năm: 2016, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Mục tiêu giáo dục của Việt Nam đang chuyển từ mục tiêu cung cấp kiến thức là chủ yếu sang hình thành và phát triển những năng lực cần thiết ở người học. Tuy nhiên các nghiên cứu về thực trạng chương trình giáo dục ở Việt Nam nói chung và bậc giáo dục đại học nói riêng đều nhận định rằng “Các chương trình giáo dục còn mang nặng tính lý thuyết, hàn lâm; ít gắn quá trình đào tạo với nhu cầu thực tiễn”[5]. Do đó đặt ra nhu cầu cần phải phát triển, đổi mới các chương trình dạy học theo hướng tiếp cận năng lực thực hiện mà bản chất là dạy nghề gắn kết giữa lý luận và thực tiễn, giữa học với hành. Nghiên cứu của tác giả nhằm chỉ ra quá trình phát triển chương trình dạy học và trình bày thực trạng nhu cầu phát triển chương trình dạy học môn giáo dục học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên trường Đại học sư phạm – Đại học Đà Nẵng. 

Abstract:

Educational Objectives of Vietnam is shifting from the goal of providing knowledge is mainly to the formation and development of the necessary capacity in the learner. However, studies on the status of education in Vietnam in general and university education in particular agree that “The educational programs are still heavily theoretical, academic; less attached during training with practical needs”. Therefore poses the need to develop, innovate the teaching program in the direction approaching the carrying capacity that is essentially vocational linkage between theory and practice, between school and practice. The study's authors to address the development of the curriculum and present development situation needs professional curriculum educates according capability approach for students of the University of education – Da Nang university