Nghiên cứu đề xuất chương trình hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường tại các trường THCS thành phố Đà Nẵng

Research program of acitivies to support school psychology in secondary schools in Danang city
Nơi đăng: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, Số: 8(105).2016, Trang: 1-6, Năm: 2016, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường hiện nay đang được xem là quan trọng và cần thiết có chương trình hoạt động mang tính chuyên nghiệp. Tại các trường THCS thành phố Đà Nẵng đã và đang từng bước đưa chương trình tham vấn học đường vào với trường học. Với thực trạng nghiên cứu hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường tại các trường THCS trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (khảo sát trên 44 CBQL và GV các trường THCS đang làm công tác hỗ trợ tâm lý) trên các bình diện nhận thức về hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường, nội dung, hình thức, kế hoạch chương trình và các khó khăn trở ngại trong quá trình hỗ trợ tâm lý cho thấy còn có những bất cập, hạn chế và cần thiết có mô hình và chương trình hỗ trợ tâm lý học đường một cách chuyên nghiệp giúp cải thiện sức khỏe tâm thần học đường và phát triển toàn diện nhân cách cho học sinh

Abstract:

At present, activities supporting school psychology are considered important and it is necessary to develop a professional activity program. In Danang city, school consultation has been gradually integrated into secondary schools. Based on the status quo of researching the acitivies to support school psychology in secondary schools in Danang city (via a survey of 44 managers and teachers in charge of psychological support at secondary schools) in the aspects namely awareness, content, forms, program plans, and difficulties, there still remain inadequacies and limitations. Consequently, it is essential to create a model and a professional program for supporting school psychology, thereby improving school mental health and fostering the comprehensive development of students’ personality.