Giải pháp thu hút khách Châu Âu đến Đà Nẵng

The solutions for attracting European tourist to Da Nang
Nơi đăng: Hội thảo "Nghiên cứu khoa học của sinh viên bag cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc" năm 2016, Số: , Trang: , Năm: 2016, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Là một thành phố có nhiều thế mạnh để phát triển du lịch nên lượt khách đến với Đà Nẵng luôn có xu hướng tăng và tăng ở mức cao hơn với cả nước. Tuy nhiên, thị phần khách du lịch Châu Âu đến Đà Nẵng trong thời gian qua còn ít so với mặt bằng chung. Để thu hút được thị trường khách hấp dẫn này, Đà Nẵng cần có những giải pháp cụ thể và sự tham gia đồng bộ từ nhiều cơ quan, tổ chức khác nhau.

Abstract:

As a city that has many advantages to develop tourism, so visitors to Danang always tend to rise and increase at a higher rate for the whole country. However, the market share of European tourists to Da Nang in recent years less than the average. To attract visitors this attractive market, Danang needs specific solutions and synchronous involvement of many different agencies and organizations.