Band gap and electronic properties of molybdenum disulphide under strain engineering: density functional theory calculations

Band gap and electronic properties of molybdenum disulphide under strain engineering: density functional theory calculations
Nơi đăng: Journal Molecular Simulation, Số: 2, Trang: 86-91, Năm: 2017, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Quốc tế.