Linear and nonlinear magneto-optical properties of monolayer phosphorene

Linear and nonlinear magneto-optical properties of monolayer phosphorene
Nơi đăng: Journal of Applied Physics, Số: , Trang: , Năm: 2017, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Quốc tế.