Phase Transition in Armchair Graphene Nanoribbon Due to Peierls Distortion

Phase Transition in Armchair Graphene Nanoribbon Due to Peierls Distortion
Nơi đăng: Journal of Electronic Materials, Số: , Trang: , Năm: 2017, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Quốc tế.