Transport properties of armchair graphene nanoribbons under uniaxial strain: A first principles study

Transport properties of armchair graphene nanoribbons under uniaxial strain: A first principles study
Nơi đăng: Solid State Communications, Số: , Trang: , Năm: 2016, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Quốc tế.