Linear and nonlinear magneto-optical absorption in parabolic quantum well

Linear and nonlinear magneto-optical absorption in parabolic quantum well
Nơi đăng: Optik - International Journal for Light and Electron Optics, Số: 22, Trang: 10519-10526, Năm: 2016, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Quốc tế.