DẠY HỌC TOÁN CHO SINH VIÊN CÁC NGÀNH KĨ THUẬT TRONG MÔI TRƯỜNG B-LEARNING THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC

Nơi đăng: Kĩ yếu hội thảo khoa học cấp Quốc gia " GIÁO DỤC KỸ THUẬT CÁC XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ VÀ THÁCH THỨC", Số: , Trang: 156-165, Năm: 2016, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Trong chương trình đào tạo ở các trường đại học kĩ thuật, học phần Toán cao cấp là một trong số các học phần rất quan trọng. Vì rằng, học phần này nhằm đào tạo cho sinh viên những năng lực bậc cao, có tư duy suy logic và giải quyết vấn đề một cách khoa học, sáng tạo. Tiến hành dạy học như thế nào nhằm phát triển năng lực người học là một vấn đề đang được các nhà giáo dục rất quan tâm. Có nhiều cách tổ chức dạy học khác nhau nhằm nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu, năng lực tư duy sáng tạo cho sinh viên trong học Toán. Trong bài báo này chúng tôi nghiên cứu đề xuất quy trình tổ chức dạy học Toán cho sinh viên ngành kĩ thuật trên mô hình B-learning nhằm đạt mục tiêu trên.

Abstract:

According to the curricula at technical universities, the module of advanced mathematics is one of important modules. This module aims to enable students to have advanced skills, logical thinking and methods of solving problems creatively and scientifically. Teaching towards the development of students’ competence has been paid attention by educators. There are diferrent ways to promote students’self-study, self-research and creativity in learning mathematics. This paper proposes the procedure of teaching mathematics to students of technical education based on the model of B-learning to achieve the goal above.