hội thảo khoa học Công tác xã hội với các vấn đề xã hội của thanh thiếu niên, Trường Đại học Đồng Tháp

Nơi đăng: KY hội thảo khoa học Công tác xã hội với các vấn đề xã hội của thanh thiếu niên, Trường Đại học Đồng Tháp, Số: , Trang: 152-157, Năm: 2017, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.