SỰ CẦN THIÊT PHẢI TRANG BỊ HỆ THỐNG KIẾN THỨC, KĨ NẴNG QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỎI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Nơi đăng: KỶ YÊU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ" PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIỂN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, Số: ISBN 978-604-54-3369-0, Trang: 542-549, Năm: 2016, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.