Bài toán phân luồng giao thông và ứng dụng

Nơi đăng: TC Khoa học, Trường Đại học Quảng Nam, Số: 10, Trang: 13-23, Năm: 2017, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.