Một số giải pháp nâng cao hứng thú học tập các môn Lý luận chính trị của sinh viên Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

Nơi đăng: HTKH Quốc gia “Nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị trong xu thế toàn cầu hóa”,, Số: , Trang: 106-112, Năm: 2016, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.