Nhận thức và nhu cầu của phụ huynh về hoạt động tham vấn tâm lý học đường (Nghiên cứu trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng)

Parent's awareness and needs for psychological counseling (Research in Da Nang City)
Nơi đăng: kỷ yếu hội thảo quốc tế Tâm lý học học đường lần thứ 5, Số: , Trang: , Năm: 2016, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Tóm tắt Tham vấn học đường là một nhánh của ngành tham vấn tâm lý được xuất hiện vào đầu thế kỷ 20 tại Hoa Kỳ, hiện nay tại Việt Nam, có những vấn đề xã hội nẩy sinh rất cấp thiết liên quan đến áp lực thi cử, bạo lực học đường, rối loạn tâm lý… đã khiến cho toàn xã hội quan tâm, toàn xã hội quan tâm, trong đó có chuyên viên TLHĐ trong việc trợ giúp cho trẻ. Nghiên cứu của chúng tôi trên nhóm khách thể là 306 phụ huynh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nhằm tìm hiểu nhận thức và nhu cầu của họ đối với hoạt động tham vấn học đường. Kết quả cho thấy, mức độ nhận thức của phụ huynh về vai trò của hoạt động của nhà tâm lý chỉ ở mức trung bình, với ĐTB = 1.41/4. Nhu cầu của phụ huynh cần được các tư vấn viên hỗ trợ  liên quan đến phương pháp trò chuyện với con cái; các test để tìm hiểu vấn đề tâm lý của con; các cách ứng xử với con… Phụ huynh đề xuất chuyên viên tâm lý ở phòng tham vấn học đường cần được đào tạo, có kinh nghiệm, và thường xuyên tổ chức các hoạt động chia sẻ, tư vấn cho học sinh và cả phụ huynh. Từ khóa: tham vấn, tâm vấn học đường; phụ huynh; nhu cầu của phụ huynh về hoạt động tham vấn học đường;    

Abstract:

Abstract Consultation is a branch school of psychological counseling, be started in the early 20th in the United States. In Vietnam to day, there are many social problem connection with problem in school as worried about exams, school violence, psychological disorder, so it made everybody interested about psychologist in supporting for childrens. Our research on the 306 parents in Da Nang city to find out cognitive and their demand for school consultation activities. Results showed that the level of awareness of the role of psychological operations of only level medium, with mean = 1.41/4. The parents need knowing the way concerning in conversation with the children; have the test to find out the problem of human psychology, and the parents had suggest, the school consultation room should be trained, experienced, and they need regularly organizes sharing activities, counseling for both students and parents.   Key word: counseling, school psychology; Parents; needs of parents for school consultation activities;