Hứng thú học tập của sinh viên Khoa Tâm lý – Giáo dục, Trường ĐHSP, ĐHĐN.

LEARNING INTEREST OF STUDENTS IN PSYCHOLOGICAL - EDUCATION DEPARTMENT, PEDAGOGICAL UNIVERSITY - DA NANG UNIVERSITY
Nơi đăng: KY Hội thảo Khoa học Quốc tế Tâm lý học học đường lần thứ 5 “Phát triển tâm lý học học đường trên thế giới và ở Việt Nam”, Số: , Trang: 779-787, Năm: 2016, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Hứng thú là động lực thúc đẩy chủ thể tích cực hoạt động tạo ra các sản phẩm góp phần vào sự phát triển của xã hội. Khi được làm việc phù hợp với hứng thú dù phải khó khăn con người cũng vẫn cảm thấy thoải mái và đạt được hiệu quả cao. Trong hoạt động học tập, hứng thú có vai trò hết sức quan trọng, nếu không có hứng thú thì học tập khó đạt hiệu quả cao. Nghiên cứu này được thực hiện trên 250 sinh viên khoa Tâm lý - Giáo dục Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng nhằm tìm hiểu hứng thú học tập của sinh viên. 80 sinh viên năm thứ nhất, 70 sinh viên năm thứ hai, 60 sinh viên năm thứ ba và 40 sinh viên năm thứ tư. Kết quả cho thấy rằng phần lớn sinh viên trong khoa có hứng thú học tập khá cao, có sự khác nhau về hứng thú học tập giữa các năm học và các ngành học, nguyên nhân chủ quan là yếu tố chính ảnh hưởng đến hứng thú học tập của sinh viên.   Từ khóa: hứng thú; hứng thú học tập; sinh viên; tâm lý; hoạt động    

Abstract:

ABSTRACT Interest is motivated active actors creating products that contribute to the development of society. Which interested, people will feel comfortable and gain high efficiency. In learning activities, if students are interested in learning outcomes will be better. Research on 250 students of Psychology - Education Pedagogical University - UD to explore interest in learning of students. 80 students in first-year, 70 students in second-year, 60 students in third-year and 40 fourth-year students. The results showed that most of students in the department have a high interest in learning, there are differences in interest in learning betweenschool - years and majors, subjective causesis the main factor affecting interest  student learning.     Key words: interst; learning interest; student; psychology; activities