NGHIÊN CỨU VỀ VẤN ĐỀ LO ÂU CỦA NỮ CÁN BỘ THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Anxiety of women at Da Nang university
Nơi đăng: kỷ yếu thội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường sư phạm toàn quốc năm 2016- điểm 1.00, Số: , Trang: 1435-1446, Năm: 2016, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Tóm tắt Lo âu là trạng thái tâm lý tất yếu của cuộc sống giúp cho con người có động lực để thực hiện các yêu cầu của đời sống, nhưng lo âu chỉ thực sự có ích khi con người kiểm soát được những vấn đề khiến lo âu. Nghiên cứu của chúng tôi trên 328 nữ cán bộ công nhân viên chức trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (195 cán bộ thuộc ĐH Đà Nẵng và 133 nữ cán bộ thuộc các cơ sở khác) bằng phương pháp điều tra bảng hỏi, sử dụng test đo lo âu Zung (với độ tin cậy là 93,2%). Kết quả cho thấy có 7,17% nữ cán bộ có rối loạn lo âu (lo âu ở mức cao).Nữ cán bộ văn phòng có mức lo âu hơn so với nữ giảng viên. Nữ cán bộ có bằng cử nhân lo lắng hơn những nữ cán bộ là thạc sĩ/tiến sĩ. Vấn đề khiến nữ cán bộ lo lắng nhất là con cái; tiếp đến là công việc; vấn đề liên quan đến chồng/người yêu và sau đó là việc cần phải học tập nâng cao năng lực.             Từ khóa: Lo âu; phụ nữ; giảng viên; cán bộ văn phòng; gia đình; công việc    

Abstract:

Abtract Anxiety is a mental state necessary for human life. Anxious to help us complete our work, but too anxious will affect the lives. Our survey with 328 female workers (lectures and office staff); questionnaire survey method; Zung test measuring anxiety (93.2% reliability); There are 7.17% female workers have anxiety. Female office workers have anxiety levels than female lecturers. Female officers have bachelor anxious than female staff are masters / doctorate. The cause is most worried about the children; job; husband / lover and then as the need to improve the capacity of learning.   Key words: anxiety; woman; lecture; office staff; family; work