Định hướng vận dụng lý thuyết học tập trải nghiệm vào dạy học các môn khoa học tự nhiên ở trường trung học cơ sở

The orientations to apply experiential learning in teaching natural science subjects
Nơi đăng: tạp chi khoa hoc trường đại học sư phạm hà nội, Số: 62, Trang: 39-47, Năm: 2017, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Tóm tắt tiếng Việt: Dựa trên những phân tích về lý thuyết học tập trải nghiệm, giáo dục trải nghiệm trong đó đặc biệt là mô hình học tập trải nghiệm của David Kolb, so sánh với những yêuc àu cần thiết để đảm bảo dạy học hiệu quả các môn khoa học tự nhiên ở trường THCS, bài báo đề xuất một số định hướng vận dụng lý thuyết học tập trải nghiệm vào dạy học các môn khoa học tự nhiên ở bậc học này bao gồm: (1) tổ chức dạy học theo hướng chú trọng lựa chọn nội dung, thiết kế nhiệm vụ học tập có ý nghĩa thực tiễn, gắn với vốn kinh nghiệm sẵn có của HS về thế giới xung quanh (2) tổ chức dạy học theo hướng lựa chọn phương pháp và phương tiện trực quan, huy động sự tham gia toàn diện của các chức năng tâm lý của HS (3) Các môn KHTN cần được dạy theo hướng tích hợp với sự phát triển theo mạch kiến thức chung để hình thành và phát triển năng lực cốt lõi (4) đánh giá trong dạy học KHTN cần tiếp cận theo hướng ""kinh nghiệm mới quan trọng hơn kết quả (5) tạo điều kiện để HS trải nghiệm với môi trường giáo dục ngoài nhà trường.

Abstract:

Based on analyzing the theory of experiential learning, experiential education, especialy the model of experiential learning of David Kolb, citing some requeriments of effective science teaching at secondary school, the article has proposed some orientaitons to apply experiential learning into teaching Natural Science subjectstạp