Thực trạng kĩ năng tự quản lý cảm xúc của sinh viên trường đại học sư phạm Hà Nội.

REALITY SELF MANAGEMENT EMOTIONSSKILLS OF STUDENT IN HANOI NATIONAL UNIVERSITY OF EDUCATION
Tác giả: TS. Lê Mỹ Dung
Nơi đăng: tạp chi khoa hoc trường đại học sư phạm hà nội, Số: 62, Trang: 190-199, Năm: 2017, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Bài báo đề cập đến thực trạng kĩ năng tự quản lý cảm xúc của sinh viên trường đại học sư phạm Hà Nội. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Kĩ năng tự quản lý cảm xúc của sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội đạt ở mức trung bình. Trong các kỹ năng thành phần, kỹ năng nhận diện cảm xúc của sinh viên ở mức tốt nhất, tiếp đến là kỹ năng điều khiển cảm xúc và kỹ năng sử dụng cảm xúc, kém nhất là kỹ năng kiểm soát cảm xúc. Các yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến kỹ năng tự quản lý cảm xúc của sinh viên sư phạm là: Sức khỏe thể chất, tinh thần; Nghề nghiệp tương lai và kết quả học tập.

Abstract:

The article refers to the reality self-management emotion skills of the students in Hanoi National University of Education. The study results showed that self-management emotion skills of the students reached inadequate. In the component skills, skills to recognize the feelings of students at the best, followed by emotional control skills and emotional used skills, particularly poor emotional regulation skills. The biggest factors influencing self-management emotionskills of students are: Physical health, mental; Future careers and learning outcomes.