Phát triển tâm lý học học đường: Những giải pháp về chuyên môn và quản lý

Advancing school psychology: professional and managerial solutions
Nơi đăng: KY Hội thảo Khoa học Quốc tế Tâm lý học học đường lần thứ 5 “Phát triển tâm lý học học đường trên thế giới và ở Việt Nam”, Số: 1, Trang: 9-14, Năm: 2016, Loại bài viết: Tham luận, Quốc gia: Việt Nam.