Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học của sinh viên thông qua đổi mới phương pháp dạy học

Developing students’ researching competence through teaching methodology innovation
Nơi đăng: KY hội thảo khoa học Quốc gia “Phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo", Huế., Số: 1, Trang: 431-439, Năm: 2017, Loại bài viết: Tham luận, Quốc gia: Việt Nam.