Tiềm lực của Trường ĐHSP-ĐHĐN trong việc xây dựng Trung tâm công nghệ thông tin phục vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

DUEd's Potentials in Building IT Center for Teachers and Educational Managers Training
Nơi đăng: KY Hội thảo “Phát triển hệ thống đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ, Số: 1, Trang: , Năm: 2016, Loại bài viết: Tham luận, Quốc gia: Việt Nam.