BÍ MẬT ĐẰNG SAU TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TRUNG QUỐC: SỰ CHUYỂN BIẾN CỦA KHUNG MẪU HỆ TƯ TƯỞNG

Secrets behind China’s economic growth: changes in ideological paradigms
Nơi đăng: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học), Số: 23(02).2017, Trang: 68, Năm: 2017, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Hơn bốn thập kỷ đã trôi qua, thế giới vẫn còn ngạc nhiên về kỳ tích tăng trưởng kinh tế Trung Quốc. Sự thật nào ẩn giấu đằng sau tăng trưởng thần kỳ đó? Tác giả đã xuất phát từ góc độ mới - Hệ tư tưởng, cụ thể là sự chuyển biến của khung mẫu hệ tư tưởng từ “Giáo điều hóa chủ nghĩa Mác”, “Đấu tranh giai cấp là chủ yếu”, “Sùng bái cách mạng”, “Mô hình Stalin” đến “Giải phóng tư tưởng, thực sự cầu” “Lấy xây dựng kinh tế làm trung tâm”, “Cải cách mở cửa”, “Mô hình Trung Quốc” làm trụ đỡ để lý giải bí mật tăng trưởng kinh tế. Khung mẫu hệ tư tưởng mới phù hợp với xu thế phát triển của thế giới, đại biểu cho lợi ích và nguyện vọng của toàn thể nhân dân Trung Quốc. Dưới sự chỉ đạo của khung mẫu hệ tư tưởng mới, nhân dân Trung Quốc đã đồng thuận, đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, hạn chế về vốn, tài nguyên, quản lý, … hướng đến thực hiện mục tiêu phát triển nhanh kinh tế.

Từ khóa: kinh tế Trung Quốc; khung mẫu hệ tư tưởng; giải phóng tư tưởng, thực sự cầu thị; xây dựng kinh tế làm trung tâm; mô hình Trung Quốc.

Abstract:

More than four decades have passed, but the world is still surprised at the great achievement of China’s economic growth. What is the hidden truth behind that miraculous development? In order to explain this phenomenon, the author of this article chiefly bases her view on a new angle - Ideology, namely the changes in ideological paradigms from “dogmatizing Marxism”, “Class struggle as credo”, “Revolution cult”, "Stalin model" to “Liberating ideology, seeking the truth wholeheartedly”, “Economic construction as the focus”, “Open-door reform”, “Chinese model”. The new ideological paradigms are in line with the world's development trend, representing the interest and aspiration of the entire Chinese people. Under the guidance of the new ideology paradigms, the Chinese people have been unanimously united to overcome all difficulties and limits in terms of capital, resources, management, etc. to achieve the goal of accelerating the economy.

Keywords: China's economy; ideological paradigm; liberating ideology; seeking the truth wholeheartedly; economic construction as the focus; Chinese model.