Ảnh hưởng của Mo, B, Cu và Gibberellin đến sự tăng trưởng và phẩm chất của cây củ đậu (Pachyrhizus erosus L.) trồng trên đất cát pha có bón mức phân kali khác nhau tại Quảng Nam

The Effects of Mo, B, Cu and gibberellin on the development and quality of the jicama (Pachyrhizus erosus L.) grown on sandy soil at different potassium levels in Quang Nam province
Nơi đăng: TC Khoa học Yersin - Trường Đại học Đà Lạt, Số: 03, Trang: , Năm: 2017, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Cây củ đậu (Pachyrhizus erosus L.) là loại cây thực phẩm phổ biến, được trồng nhiều nơi ở Việt Nam. Tại các tỉnh duyên hải miền Trung, tuy năng suất củ đậu đạt kết quả tốt nhưng chất lượng lại chưa cao. Nghiên cứu của tác giả trồng củ đậu trên ruộng thí nghiệm với nền đất cát pha tại xã Điện Thọ, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam khi được bổ sung các nguyên tố vi lượng molypđen, bo, đồng và chất kích thích sinh trưởng gibberellin (ngâm hạt giống và phun vào lá) trên nền phân kali với mức liều lượng 700 kg K2O / ha đã có tác dụng tốt đến quá trình sinh trưởng phát triển so với đối chứng(làm tăng tỉ lệ nảy mầm, tăng diện tích lá, tăng trọng lượng tươi và trọng lượng khô, rút ngắn thời điểm ra hoa); cải thiện năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất so với đối chứng (làm tăng trọng lượng củ tươi, tăng số củ/cây, tăng năng suất tổng số); cải thiện chất lượng củ so với đối chứng (tăng hàm lượng protein, tăng hàm lượng glucoz, tăng hàm lượng tinh bột, tăng hàm lượng vitamin C, giảm hàm lượng chất xơ).

Abstract:

Jicama (Pachyrhizus erosus L.) is a popular food crop, planted in many parts of Vietnam. In the central coastal provinces, although productivity of jicama is good but its quality is low. The study of authors on the jicama planted on experimental fields with sandy soil at Dien Tho commune, Dien Ban district, Quang Nam province with the addition of the microelements molybdenum, boron, copper and the growth stimulants gibberellin (soak the seeds and spray on the leaves) on the potassium dose at 700 kg K2O / ha has a good effects to the process of growth and development compraed to the control (increased germination rate, increased leaf surface, increased fresh weight and dry weight, shorten flowering time); has a productivity improvements compared to the control (increased fresh root weight, increased number of tubers / plant, increased total productivity), improve the quality of tuber compared to the control (increased protein content, increased glucose content, increased starch content, increased vitamin C content, reduced fiber content).