Phan Văn Hòa, Trần Hữu Phúc, Nguyễn Thị Tú Trinh, “Functional analysis of behavioral clauses denoting smiling in English and Vietnamese”.

Phan Văn Hòa, Trần Hữu Phúc, Nguyễn Thị Tú Trinh, “Functional analysis of behavioral clauses denoting smiling in English and Vietnamese”.
Nơi đăng: Journal of science and technology of Danang University, Số: , Trang: , Năm: 2016, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Quốc tế.