Nguyễn Thị Tú Trinh, Phan Văn Hòa, Trần Hữu Phúc “Some suggestions on how to identify and classify behavioral processes”. VNU Journal of Foreign Studies, ISSN: 2525-2445, Vol.33, No.3 (2017) 120-132.

Nguyễn Thị Tú Trinh, Phan Văn Hòa, Trần Hữu Phúc “Some suggestions on how to identify and classify behavioral processes”. VNU Journal of Foreign Studies, ISSN: 2525-2445, Vol.33, No.3 (2017) 120-132.
Nơi đăng: VNU Journal of Foreign Studies, Số: , Trang: , Năm: 2017, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Quốc tế.