Nguyễn Thị Tú Trinh, Phan Văn Hòa, Trần Hữu Phúc, “Major contemporary approaches to the analysis of the Vietnamese simplex clauses” VNU Journal of Foreign Studies, ISSN: 2525-2445, Vol.33, No.6 (12/2017) 1-29.

Nguyễn Thị Tú Trinh, Phan Văn Hòa, Trần Hữu Phúc, “Major contemporary approaches to the analysis of the Vietnamese simplex clauses” VNU Journal of Foreign Studies, ISSN: 2525-2445, Vol.33, No.6 (12/2017) 1-29.
Nơi đăng: VNU Journal of Foreign Studies, Số: , Trang: , Năm: 2017, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Quốc tế.