Nguyễn Thị Tú Trinh, Phan Văn Hòa, Trần Hữu Phúc , “Circumstantial meanings in behavioral clauses in English and Vietnamese”, VNU Journal of Social Sciences and Humanities. ISSN: 2354-1172, Vol.3, No.6 (11/2017)

Nguyễn Thị Tú Trinh, Phan Văn Hòa, Trần Hữu Phúc , “Circumstantial meanings in behavioral clauses in English and Vietnamese”, VNU Journal of Social Sciences and Humanities. ISSN: 2354-1172, Vol.3, No.6 (11/2017)
Nơi đăng: VNU Journal of Social Sciences and Humanities., Số: , Trang: , Năm: 2017, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Quốc tế.