Một phương pháp xác định mức độ lan truyền của thương hiệu trên mạng xã hội Facebook

A method of determining the spreading level of the brand on Facebook
Nơi đăng: KY HTKH Quốc gia Một số vấn đề chọn lọc trong công nghệ thông tin và truyền thông, Số: XX-2017, Trang: 167-173, Năm: 2017, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.