PHƯƠNG PHÁP NEWTON SUY RỘNG CHO PHƯƠNG TRÌNH KHÔNG LIÊN TỤC MỘT BIẾN

Generalized newton method for non-continuous one-variable equations
Nơi đăng: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học), Số: 24(03), Trang: 19, Năm: 2017, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Trong bài báo này chúng tôi đề xuất phương pháp Newton suy rộng để tìm nghiệm cho phương trình không liên tục. Ở đây, chúng tôi chỉ trình bày phương pháp cho phương trình không liên tục trong không gian một chiều Trước hết, chúng tôi đề xuất các hàm nửa trơn xấp xỉ cho các hàm không trơn tương ứng. Sau đó chúng tôi chứng minh một số tính chất cơ bản, cần thiết cho việc chứng minh sự hội tụ phương pháp Newton suy rộng. Tiếp theo, chúng tôi trình bày và chứng minh sự hội tụ của phương pháp Newton suy rộng cho phương trình không liên tục được nghiên trong bài báo này. Cuối cùng, chúng tôi trình bày các kết quả nghiệm số cho một vài ví dụ cụ thể. Các ví dụ số chỉ ra rằng phương pháp Newton suy rộng có tốc độ hội tụ nhanh như phương pháp Newton cổ điển.

Từ khóa: phương pháp Newton suy rộng; phương trình không liên tục; đạo hàm Newton; xấp xỉ nửa trơn; nghiệm của phương trình không liên tục.ông liên tục.

Abstract:

In this article, we put forward a generalized Newton method to find out the root of a non-continuous equation. Here we only present this method for discontinuous equations in a one-way space. First of all, we propose approximate semi-smooth functions for corresponding non-smooth functions. Then, we prove some basic properties that are necessary for the testification of the convergence of the generalized Newton method. After that, we prove the convergence of this method in non-continuous equations under study. Finally, we present the root findings for a number of specific examples. The numerical examples show that the convergence speed of the generalized Newton method is as fast as that of the traditional Newton method.

Keywords: generalized Newton method; non-continuous equation; Newton derivative; semi-smooth approximation; root of a non-continuous equation.