MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA NHÓM THƯƠNG G/[G, G]

SOME PROPERTIES OF THE QUOTIENT GROUP G / [G, G]
Tác giả: TS. Cộng Sự 1
Nơi đăng: , Số: , Trang: 1-6, Năm: 2013, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.