PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHIỆP VỤ CHO GIÁO VIÊN TOÁN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG DẠY HỌC SỬ DỤNG HÌNH ẢNH TRỰC QUAN THEO ĐỊNH HƯỚNG CỦA LÝ THUYẾT KIẾN TẠO

Nơi đăng: TC Khoa học và Giáo dục, trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN, Số: 25(04).2017, Trang: , Năm: 2017, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Dạy học hướng vào người học, lấy người học làm trung tâm là luận điểm then chốt của lý luận dạy học hiện đại. Một trong những đặc điểm phản ánh bản chất của lý thuyết kiến tạo chính là quan điểm tri thức được kiến tạo một cách tích cực bởi chủ thể nhận thức, chứ không phải được tiếp thu một cách thụ động từ môi trường bên ngoài.

Abstract:

Learner-oriented and learner-centered teaching are the key points in many modern teaching theories. One of the characteristics that reflect the nature of constructivism theory is that knowledge is not passively received but actively built up by the cognizing subject.