Phát huy tính tích cực của học sinh trong việc tự thiết kế các câu trắc nghiệm thông qua các bài học trong môn GDCD ở THPT

Nơi đăng: HTKH: Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên GDCD đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, Số: 11,2017, Trang: 96-100, Năm: 2017, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.