Một số vấn đề đặt ra trong công tác bồi dưỡng giáo viên Giáo dục công dân của tỉnh ĐăkLăk đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

Nơi đăng: TC Khoa học và Giáo dục, trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN, Số: 25(04)/2017, Trang: 94-98, Năm: 2018, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.