Kinh nghiệm xây dựng chương trình Chính trị tư tưởng ở Trung học phổ thông của Trung Quốc và bài học cho Việt Nam,

Nơi đăng: TC khoa học quản lý giáo dục, Số: 03(15)/2017, Trang: 65-71, Năm: 2017, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.