Kinh nghiệm xây dựng chương trình Chính trị tư tưởng ở Trung học phổ thông của Trung Quốc và bài học cho Việt Nam,

Nơi đăng: Hội thảo Khoa học quốc tế Xu hướng phát triển giáo dục trong thế giới toàn cầu hóa, Số: , Trang: 265-271, Năm: 2017, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.