Những tương đồng và khác biệt trong chương trình chính trị tư tưởng và giáo dục công dân ở trung học phổ thông của Trung – Việt,

Nơi đăng: HTKH Khoa Giáo dục chính trị, Số: , Trang: 67-73, Năm: 2017, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.