Một số vấn đề triết học chính trị trong “Tinh thần pháp luật” của Montesquieu

Nơi đăng: HTKH Trường Đại học Khoa học Huễ, Số: , Trang: 101-106, Năm: 2017, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.