BÀN VỀ DẠY HỌC THEO CHUYÊN ĐỀ MÔN LỊCH SỬ TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI

REGARDING THE TEACHING HISTORY THEMATICALLY IN NEW EDUCATIONAL HIGH SCHOOL PROGRAM
Nơi đăng: HTKH "Giảng dạy lịch sử, văn hóa đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay", Số: , Trang: 90-97, Năm: 2018, Loại bài viết: Tham luận, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Theo quan điểm của một số chuyên gia giáo dục, dạy học theo chuyên đề không phải là một phương pháp dạy học song quá trình xây dựng, triển khai các chuyên đề dạy học đã tá động làm thay đổi việc lựa chọn và sử dụng các phương pháp dạy học sao cho phù hợp với mục tiêu, nội dung của từng chuyên đề. Được nghiên cứu, áp dụng trong những năm gần đây, dạy học theo chuyên đề đã và đang phát huy vai trò của mình trong việc thúc đẩy quá trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam hiện nay.

Abstract:

In the educational specialists' oppinion , Thematic teaching is not a teaching method but during the process of constructing and deploying that has impacted them to change the using and the choice of teaching methods so that suits goals and contents in each theme. Reseached and applied in recent years, thematic teaching has been developing its own role to promote the process of radical innovation and Vietnam educational comprehensiveness for now.