Vai trò của các nhóm nghiên cứu - giảng dạy đối với nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Minh
Nơi đăng: Hội thảo gắn kết đào tạo với NCKH & CGCN trong các cơ sở GDĐH, Số: , Trang: 38-46, Năm: 2017, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.