Hàm lượng XYANUA tổng số trong nước tại một số khu vực thuộc xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

Nơi đăng: TC Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số: 3(112).2017, Trang: , Năm: 2017, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.