HIỆN TRẠNG QUẦN THỂ DỪA NƯỚC (Nipa fruticans Wurmb) TẠI XÃ TAM NGHĨA, HUYỆN NÚI THÀNH, TỈNH QUẢNG NAM VÀ MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG QUẢN LÝ BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN

Nơi đăng: TC Khoa học Lâm nghiệp, Số: 4/2016 (4676 - 4684), Trang: , Năm: 2017, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.