MÔ HÌNH CẢI CÁCH TRONG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN: TỪ THỰC TIỄN THẾ GIỚI ĐẾN VIỆT NAM

Teacher education reform: From the worldwide practices to Vietnam
Nơi đăng: International conference on Training and retraining high school teachers, managers and pedagogical lecturers in the world;, Số: , Trang: , Năm: 2017, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Quốc tế.