First principles study of the structural and electronic properties of graphene/MoS2 interfaces

First principles study of the structural and electronic properties of graphene/MoS2 interfaces
Nơi đăng: Journal of Applied Physics, Số: 122, Trang: 104301 (1)-104301(7), Năm: 2017, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Quốc tế.